Kontakt

MuMotive Group spółka z o.o.
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000585171
REGON: 363012810
NIP: 527-27-50-574
adres korespondencyjny:
CONCEPT TOWER
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa

Wysokość kapitału zakładowego 15 000 zł